අවසන් වරට යාවත්කාලීන කිරීම:    Thursday, January 31, 2019

ප්‍රකාශන

Publications of the Department could be purchased from the Sales Counter at Data Dissemination Unit. The Department also has a library where a large collection of both local and international documents are available for public use.

Sales Counter : Tel: + 94 11 2147488 , E-mail: data.requests@statistics.gov.lk


Prices and Wages
 
 • Bulletin of Selected Retail and Producer Prices
  • 2013-2016 (Rs.745.00)
  • 2012-2015 (Rs.355.00)
  • 2011-2014 (Rs.310.00)
  • 2010-2013 (Rs.315.00)
  • 2009-2012 (Rs.270.00)
  • 2008-2011 (Rs.340.00)
  • 2007-2010 (Rs.300.00)
 • Weekly Retail Prices- (Colombo District)
  • 2017 (Rs.120.00)
  • 2016 (Rs.135.00)
  • 2015 (Rs.120.00)
  • 2014 (Rs.115.00)
  • 2013 (Rs.80.00)
  • 2012 (Rs.70.00)
  • 2011 (Rs.85.00)
  • 2010 (Rs.75.00)
 • පාරිභෝගික මිල දර්ශක, මිල මට්ටම සහ උද්ධමනය - න්‍යාය හා භාවිතය (Rs.220.00)
Industry and Trade
 
 • Annual Survey of Industries
  [Final Report]
  • 2016 (Rs.340.00)
  • 2015 (Rs.400.00)
  • 2013 (Rs.285.00)
  • 2012 (Rs.292.00)
  • 2011 (Rs.255.00)
  • 2009 (Rs.255.00)
 • Annual Survey of Construction Industries
  • 2016 (Rs.285.00)
  • 2015 (Rs.225.00)
  • 2013 (Rs.150.00)
  • 2011 (Rs.190.00)
  • 2009 (Rs.85.00)
 • Census of Industry-2003/2004 (Rs.400.00)
 • Census of Industry - 2003/2004 (Summery Report) (Rs.280.00)
 • Census of Trade and Services 2003-2006 [Preliminary Report] (Rs.395.00)
 • Report on listing stage Economics Census 2013/14 (Industry Trade & Service)(Rs.410.00)
 • Economics Census 2013/14- Final Report on Construction Trade & Services (Formal Sector) (Rs.305.00)
 • Economics Census 2013/14- Final Report for Formal Industries (Rs.240.00)
 • Index of Industrial Production (Rs.165.00)
 • Atlas of Economic Activities of Sri Lanka 2013/14 (Rs.3690.00)
 • Labour Demand Survey(Rs.300.00)
National accounts
 
 • National Accounts of Sri-Lanka
  • 2014 (Rs.240.00)
  • 2013 (Rs.270.00)
  • 2012 (Rs.260.00)
Census of Population &
Housing-2012
 
 • ජන හා නිවාස සංගණනය-2012 (Rs.945.00)
 • 2012 ජන හා නිවාස සංගණයේ ප්‍රධාන තොරතුරු (Rs.400.00)
 • Census of Population and Housing-2012 based on 5% Sample(Rs.1215.00)
 • Census of Population and Housing-2012 - Housing Tables(Rs.105.00)
 • Census of Population and Housing-2012
  • Western Province (Rs.1100.00)
  • Sabaragamuwa Province (Rs.745.00)
  • Southern Province (Rs.1050.00)
  • North Central Province (Rs.715.00)
  • Eastern Province (Rs.975.00)
  • Northern Province (Rs.1100.00)
  • North Western Province (Rs.835.00)
  • Central Province (Rs.1106.00)
  • Uva Province (Rs.680.00)
Census of Population &
Housing-2001
 
 • C.D. on Population and Housing Information-18 Districts
  (2001 Census)(Rs.650.00)
 • C.D. on Population and Housing Information-2001 District Final Results - Gampaha, Kaluthara, Mathara, Hambanthota, Kegalle, Kandy, NuwaraEliya, Badulla, Puttalam, Anuradhapura, Ampara, Monaragala, Rathnapura, Kurunegala, Polonnaruwa, Matale Districts - each(Rs.650.00)
Population & Demography
 
 • Statistical Compendium Eastern Province (Rs.120.00)
 • ශ්‍රී ලංකාවේ ඉහළ යන වැඩිහිටි ජනගහනය(Rs.260.00)
 • Demographic and Health Survey 2006/2007 (Rs.1255.00)
 • Demographic and Health Survey 2016 (Rs.1175.00)
Agriculture
 
 • Paddy Statistics
  • 2015/2016 Maha (Rs.135.00)
  • 2014/2015 Maha (Rs.130.00)
  • 2017 Yala (Rs.110.00)
  • 2016 Yala (Rs.140.00)
  • 2015 Yala (Rs.145.00)
 • Census and Agriculture 2002-(General Report)
  (Rs. 340.00)
 • වතු පිළිබඳ සාරාංශ වාර්තාව 2013-2014(Rs.345.00)
 • කුඩා ගොවි කාණ්ඩ හා වතු පිළිබඳ සාරාංශ වාර්තාව - ආර්ථික සංගණනය 2013/2014-
  ශ්‍රී ලංකාව(Rs.440.00)
 • කෘෂිකාර්මික කටයුතු පිළිබඳ ග්‍රාම නිලධාරී කොට්ඨාශ මට්ටමේ තොරතුරු - ආර්ථික සංගණනය 2013/2014 (Rs.440.00)
 • Key Indicators of Crop Production and Livestock 2014(Rs.120.00)
 • Report of Household Food Security Survey 2014(Rs.120.00)
 • Agriculture Statistics 2015 (Rs.210.00)
 • Statistics Compendium on Environment Statistics Sri Lanka 2015(Rs.525.00)
 • Economic Census 2013/14 - Agricultural Activities(Rs.1310.00)
General purpose
 
 • Statistical Pocket Book in English
  • 2018 (Rs.190.00)
  • 2017 (Rs.180.00)
  • 2016 (Rs.232.00)
  • 2015 (Rs.145.00)
  • 2014 (Rs.160.00)
  • Sinhala and Tamil - 2017 (Rs.115.00)
  • Sinhala and Tamil - 2016 (Rs.115.00)
  • Sinhala and Tamil - 2015 (Rs.105.00)
  • Sinhala and Tamil - 2014 (Rs.95.00)
  • Sinhala and Tamil - 2013 (Rs.130.00)
 • Statistical Abstract in English,Sinhala,and Tamil
  • 2017 (Rs.520.00)
  • 2016 (Rs.560.00)
  • 2015 (Rs.525.00)
  • 2014 (Rs.500.00)
  • 2013 (Rs.630.00)
  • 2012 (Rs.600.00)
 • Economic Statistics
  • 2018 (Rs.295.00)
  • 2017 (Rs.395.00)
SDG
 • Status of Sustainable Development Goals Indicators in Sri Lanka 2017 (Rs.1768.00)

 • Status of Sustainable Development Goals Indicators in Sri Lanka 2017
  (Updated Edition - December 2017) (Rs.1155.00)
Labour Force / HIES
 • Quartely Report of Sri Lanka Labour Force Survey
  • 2017 (4th Quarter) (Rs.120.00)
  • 2017 (3rd Quarter) (Rs.110.00)
  • 2017 (2nd Quarter) (Rs.115.00)
  • 2017 (1st Quarter) (Rs.130.00)

  • 2016 (4th Quarter) (Rs.121.00)
  • 2016 (3rd Quarter) (Rs.110.00)
  • 2016 (2nd Quarter) (Rs.115.00)
  • 2016 (1st Quarter) (Rs.110.00)

  • 2015 (4th Quarter) (Rs.120.00)
  • 2015 (3rd Quarter) (Rs.95.00)
  • 2015 (2nd Quarter) (Rs.195.00)
  • 2015 (1st Quarter) (Rs.85.00)

  • 2014 (4th Quarter) (Rs.80.00)
  • 2014 (3rd Quarter) (Rs.80.00)
  • 2014 (2nd Quarter) (Rs.85.00)

  • 2012 (4th Quarter) (Rs.80.00)
  • 2012 (3rd Quarter) (Rs.85.00)
  • 2012 (2nd Quarter) (Rs.85.00)

  • 2011 (3rd Quarter) (Rs.85.00)
  • 2011 (2nd Quarter) (Rs.85.00)

  • 2010 (2nd Quarter) (Rs.135.00)
 • Annual Report of Sri Lanka Labour Force Survey
  • 2016 (Rs.715.00)
  • 2015(Rs.845.00)
  • 2014(Rs.680.00)
  • 2011(Rs.460.00)
  • 2010(Rs.410.00)
 • ශ්‍රී ලංකා ශ්‍රමබල සමීක්ෂණය -අවසන් වාර්තාව-2010
  (පළාත් හා දිස්ත්‍රික් මට්ටමින් දත්ත-සිංහල) (Rs.845.00)
 • Household Income and Expenditure Survey
  • 2012/2013-(Preliminary Report) (Rs.600.00)
  • 2009/2010-(Preliminary Report) (Rs.605.00)
  • 2016-Final Report (Rs.705.00)
Other Reports
 
 • Child Activity Survey 2016 (Sinhala) (Rs.1400.00)
 • Child Activity Survey 2016 (Tamil) (Rs.1400.00)
 • Child Activity Survey 2016 (English)(Rs.1400.00)
 • Sri Lanka Demographic and Health Survey Anemia 2006/2008 (Rs.135.00)
 • Millenium Development Goals in Sri Lnka-2006 (Rs.1100.00)
 • A Mid Term Review[MDG] Indicators-2008 (Rs.440.00)
 • Sri Lanka Economical Atlas [Sinhala](Rs.300.00)
 • Census on Computer Literacy of academic staff of Government Schools, Approved Private Schools and Privenas-2006(Rs.465.00)
 • Statistics on Vital Events (2000-2010) (Rs.1000.00)
 • Sri Lanka Standard Classification of Occupations-2011(Rs.410.00)
 • The Sri Lanka woman, partner in Progress (Rs.575.00)
 • වාර්ෂික වාර්තාව-2009(මුදල් හා ක්‍රම සම්පාදන අමාත්‍යාංශය) (Rs.180.00)
 • ජාතික සංවර්ධනයේ ප්‍රගතිය-2004-2010 (Rs.1370.00)
 • Census of public and semi Government employment - 2016 (Rs.540.00) - Preliminary Report
 • Census of Public and semi Government employment - 2016 Final Report (Rs.620.00)

Copyright @ Department of Census and Statistics
P O Box 563, Colombo, Sri Lanka - Telephone: +94 112147000 - Email:information@statistics.gov.lk