අවසන් වරට යාවත්කාලීන කිරීම:    Friday, February 28, 2020

මාධ්‍ය නිවේදන

 

ජනලේඛන හා සංඛ්‍යාලේඛන දෙපාර්තමේන්තුව මගින් නිකුත් කල මාධ්‍ය නිවේදන

නිකුත් කල දිනය විස්තරය සිංහල දෙමළ ඉංග්‍රීසි
2020-02-28 කොළඹ පාරිභෝගික මිල දර්ශකය - 2020 පෙබරවාරි     English
2020-02-24 ජාතික පාරිභෝගික මිල දර්ශකය - 2020 ජනවාරි සිංහල தமிழ் English
2020-02-17 නිෂ්පාදකයාගේ මිල දර්ශකය - 2019 දෙසැම්බර්     English
2020-02-11 කාර්මික නිෂ්පාදන දර්ශකය - 2019 දෙසැම්බර් සිංහල தமிழ் English
2020-02-03 කොළඹ පාරිභෝගික මිල දර්ශකය (සංශෝධිත) - 2020 ජනවාරි     English
2020-01-31 කොළඹ පාරිභෝගික මිල දර්ශකය - 2020 ජනවාරි     English
2020-01-21 ජාතික පාරිභෝගික මිල දර්ශකය - 2019 දෙසැම්බර් සිංහල தமிழ் English
2020-01-16 නිෂ්පාදකයාගේ මිල දර්ශකය - 2019 නොවැම්බර්     English
2020-01-09 කාර්මික නිෂ්පාදන දර්ශකය - 2019 නොවැම්බර් සිංහල தமிழ் English
2019-12-31 කොළඹ පාරිභෝගික මිල දර්ශකය - 2019 දෙසැම්බර්     English
2019-12-23 ජාතික පාරිභෝගික මිල දර්ශකය - 2019 නොවැම්බර් සිංහල தமிழ் English
2019-12-18 දළ ජාතික නිෂ්පාදිතය - තෙවන කාර්තුව 2019 සිංහල தமிழ் English
2019-12-16 නිෂ්පාදකයාගේ මිල දර්ශකය - 2019 ඔක්තොම්බර්     English
2019-12-12 කාර්මික නිෂ්පාදන දර්ශකය - 2019 ඔක්තොම්බර් සිංහල தமிழ் English
2019-11-29 කොළඹ පාරිභෝගික මිල දර්ශකය - 2019 නොවැම්බර්     English
2019-11-21 ජාතික පාරිභෝගික මිල දර්ශකය - 2019 ඔක්තොම්බර් සිංහල தமிழ் English
2019-11-15 නිෂ්පාදකයාගේ මිල දර්ශකය - 2019 සැප්තැම්බර්     English
2019-11-08 කාර්මික නිෂ්පාදන දර්ශකය - 2019 සැප්තැම්බර් සිංහල தமிழ் English
2019-10-31 කොළඹ පාරිභෝගික මිල දර්ශකය - 2019 ඔක්තොම්බර්     English
2019-10-21 ජාතික පාරිභෝගික මිල දර්ශකය - 2019 සැප්තැම්බර් සිංහල தமிழ் English
2019-10-15 නිෂ්පාදකයාගේ මිල දර්ශකය - 2019 අගෝස්තු     English
2019-10-11 කාර්මික නිෂ්පාදන දර්ශකය - 2019 අගෝස්තු සිංහල தமிழ் English
2019-09-30 කොළඹ පාරිභෝගික මිල දර්ශකය - 2019 සැප්තැම්බර්     English
2019-09-23 පාර්ශවකරුවන්ගේ රැස්වීම - ජන හා නිවාස සංගණනය 2021 සිංහල தமிழ் English
2019-09-23 ජාතික පාරිභෝගික මිල දර්ශකය - 2019 අගෝස්තු සිංහල தமிழ் English
2019-09-18 දළ ජාතික නිෂ්පාදිතය - දෙවන කාර්තුව 2019 සිංහල தமிழ் English
2019-09-16 නිෂ්පාදකයාගේ මිල දර්ශකය - 2019 ජූලි     English
2019-09-11 කාර්මික නිෂ්පාදන දර්ශකය - 2019 ජූලි සිංහල தமிழ் English
2019-08-30 කොළඹ පාරිභෝගික මිල දර්ශකය - 2019 අගෝස්තු     English
2019-08-29 ශ්‍රී ලංකාවේ ගෝලීය බහුමාන දරිද්‍රතා දර්ශකය     English
2019-08-21 ජාතික පාරිභෝගික මිල දර්ශකය - 2019 ජූලි සිංහල தமிழ் English
2019-08-15 නිෂ්පාදකයාගේ මිල දර්ශකය - 2019 ජුනි     English
2019-08-09 කාර්මික නිෂ්පාදන දර්ශකය - 2019 ජුනි සිංහල தமிழ் English
2019-07-31 කොළඹ පාරිභෝගික මිල දර්ශකය - 2019 ජූලි     English
24-07-2019 ආහාර ශේෂ පත්‍රය 2013 - 2017 සිංහල தமிழ் English
2019-07-22 ජාතික පාරිභෝගික මිල දර්ශකය - 2019 ජුනි සිංහල தமிழ் English
2019-07-15 නිෂ්පාදකයාගේ මිල දර්ශකය - 2019 මැයි     English
2019-07-12 කාර්මික නිෂ්පාදන දර්ශකය - 2019 මැයි සිංහල தமிழ் English
2019-06-28 කොළඹ පාරිභෝගික මිල දර්ශකය - 2019 ජුනි     English
2019-06-21 ජාතික පාරිභෝගික මිල දර්ශකය - 2019 මැයි සිංහල தமிழ் English
2019-06-19 දළ ජාතික නිෂ්පාදිතය - පළමු කාර්තුව 2019 සිංහල தமிழ் English
2019-06-17 නිෂ්පාදකයාගේ මිල දර්ශකය - 2019 අප්‍රේල්     English
2019-06-11 කාර්මික නිෂ්පාදන දර්ශකය - 2019 මාර්තු සිංහල தமிழ் English
2019-05-31 කොළඹ පාරිභෝගික මිල දර්ශකය - 2019 මැයි     English
2019-05-21 ජාතික පාරිභෝගික මිල දර්ශකය - 2019 අප්‍රේල් සිංහල தமிழ் English
2019-05-15 නිෂ්පාදකයාගේ මිල දර්ශකය - 2019 මාර්තු     English
2019-05-10 කාර්මික නිෂ්පාදන දර්ශකය - 2019 මාර්තු සිංහල தமிழ் English
2019-04-30 කොළඹ පාරිභෝගික මිල දර්ශකය - 2019 අප්‍රේල්     English
2019-04-22 ජාතික පාරිභෝගික මිල දර්ශකය - 2019 මාර්තු සිංහල தமிழ் English
2019-04-16 නිෂ්පාදකයාගේ මිල දර්ශකය - 2019 පෙබරවාරි     English
2019-02-14 කාර්මික නිෂ්පාදන දර්ශකය - 2019 පෙබරවාරි සිංහල தமிழ் English
2019-03-29 කොළඹ පාරිභෝගික මිල දර්ශකය - 2019 මාර්තු     English
2019-03-21 ජාතික පාරිභෝගික මිල දර්ශකය - 2019 පෙබරවාරි සිංහල தமிழ் English
2019-03-19 ශ්‍රී ලංකා ජාතික ගිණුම් ඇස්තමේන්තුව - 2018 සිව්වන කාර්තුව හා 2018 සමස්ත වර්ෂය සිංහල தமிழ் English
2019-02-15 නිෂ්පාදකයාගේ මිල දර්ශකය - 2019 ජනවාරි     English
2019-02-14 කාර්මික නිෂ්පාදන දර්ශකය - 2019 ජනවාරි සිංහල தமிழ் English
2019-02-28 කොළඹ පාරිභෝගික මිල දර්ශකය - 2019 පෙබරවාරි     English
2019-02-21 ජාතික පාරිභෝගික මිල දර්ශකය - 2019 ජනවාරි සිංහල தமிழ் English
2019-02-15 නිෂ්පාදකයාගේ මිල දර්ශකය - 2018 දෙසැම්බර්     English
2019-02-11 කාර්මික නිෂ්පාදන දර්ශකය - 2018 දෙසැම්බර් සිංහල தமிழ் English
2019-01-31 කොළඹ පාරිභෝගික මිල දර්ශකය - 2019 ජනවාරි     English
2019-01-21 ජාතික පාරිභෝගික මිල දර්ශකය - 2018 දෙසැම්බර් සිංහල தமிழ் English
2019-01-16 නිෂ්පාදකයාගේ මිල දර්ශකය - 2018 නොවැම්බර්     English
2019-01-11 කාර්මික නිෂ්පාදන දර්ශකය - 2018 නොවැම්බර් සිංහල தமிழ் English
2018-12-31 කොළඹ පාරිභෝගික මිල දර්ශකය - 2018 දෙසැම්බර්     English
2018-12-21 ජාතික පාරිභෝගික මිල දර්ශකය - 2018 නොවැම්බර් සිංහල தமிழ் English
2018-12-18 ශ්‍රී ලංකා ජාතික ගිණුම් ඇස්තමේන්තුව - 2018 තෙවන කාර්තුව සිංහල தமிழ் English
2018-12-17 නිෂ්පාදකයාගේ මිල දර්ශකය - 2018 ඔක්තෝම්බර්     English
2018-12-12 කාර්මික නිෂ්පාදන දර්ශකය - 2018 ඔක්තෝම්බර් සිංහල தமிழ் English
2018-11-30 කොළඹ පාරිභෝගික මිල දර්ශකය - 2018 නොවැම්බර්     English
2018-11-21 ජාතික පාරිභෝගික මිල දර්ශකය - 2018 ඔක්තෝම්බර් සිංහල தமிழ் English
2018-11-09 කාර්මික නිෂ්පාදන දර්ශකය - 2018 සැප්තැම්බර් සිංහල தமிழ் English
2018-10-31 කොළඹ පාරිභෝගික මිල දර්ශකය - 2018 ඔක්තෝම්බර්     English
2018-10-22 ජාතික පාරිභෝගික මිල දර්ශකය - 2018 සැප්තැම්බර් සිංහල தமிழ் English
2018-10-15 නිෂ්පාදකයාගේ මිල දර්ශකය - 2018 අගෝස්තු     English
2018-10-12 කාර්මික නිෂ්පාදන දර්ශකය - 2018 අගෝස්තු සිංහල தமிழ் English
2018-09-28 කොළඹ පාරිභෝගික මිල දර්ශකය - 2018 සැප්තැම්බර්     English
2018-09-21 ජාතික පාරිභෝගික මිල දර්ශකය - 2018 අගෝස්තු සිංහල தமிழ் English
2018-09-18 ශ්‍රී ලංකා ජාතික ගිණුම් ඇස්තමේන්තුව - 2018 දෙවන කාර්තුව සිංහල தமிழ் English
2018-09-17 නිෂ්පාදකයාගේ මිල දර්ශකය - 2018 ජූලි     English
2018-09-11 කාර්මික නිෂ්පාදන දර්ශකය - 2018 ජූලි සිංහල தமிழ் English
2018-08-31 කොළඹ පාරිභෝගික මිල දර්ශකය - 2018 අගෝස්තු     English
2018-08-21 ජාතික පාරිභෝගික මිල දර්ශකය - 2018 ජූලි සිංහල தமிழ் English
2018-08-15 නිෂ්පාදකයාගේ මිල දර්ශකය - 2018 ජූනි     English
2018-08-10 කාර්මික නිෂ්පාදන දර්ශකය - 2018 ජූනි සිංහල தமிழ் English
2018-07-31 කොළඹ පාරිභෝගික මිල දර්ශකය - 2018 ජූලි     English
2018-07-23 ජාතික පාරිභෝගික මිල දර්ශකය - 2018 ජුනි සිංහල தமிழ் English
2018-07-16 නිෂ්පාදකයාගේ මිල දර්ශකය - 2018 මැයි     English
2018-07-12 කාර්මික නිෂ්පාදන දර්ශකය - 2018 මැයි සිංහල தமிழ் English
2018-06-29 කොළඹ පාරිභෝගික මිල දර්ශකය - 2018 ජූනි     English
2018-06-21 ජාතික පාරිභෝගික මිල දර්ශකය - 2018 මැයි සිංහල தமிழ் English
2018-06-18 දළ ජාතික නිෂ්පාදිතය - පළමු කාර්තුව 2018 සිංහල தமிழ் English
2018-06-18 නිෂ්පාදකයාගේ මිල දර්ශකය - 2018 අප්‍රේල්     English
2018-06-11 කාර්මික නිෂ්පාදන දර්ශකය - 2018 අප්‍රේල් සිංහල தமிழ் English
2018-05-31 කොළඹ පාරිභෝගික මිල දර්ශකය - 2018 මැයි     English
2018-05-21 ජාතික පාරිභෝගික මිල දර්ශකය - 2018 අප්‍රේල් සිංහල தமிழ் English
2018-05-15 නිෂ්පාදකයාගේ මිල දර්ශකය - 2018 මාර්තු     English
2018-05-04 ශ්‍රී ලංකා ශ්‍රම බල සමීක්ෂණය - 2017 සිංහල தமிழ English
2018-04-27 කොළඹ පාරිභෝගික මිල දර්ශකය - 2018 අප්‍රේල්     English
2018-04-23 ජාතික පාරිභෝගික මිල දර්ශකය - 2018 මාර්තු සිංහල தமிழ் English
2018-04-16 නිෂ්පාදකයාගේ මිල දර්ශකය - 2018 පෙබරවාරි     English
2018-04-11 කාර්මික නිෂ්පාදන දර්ශකය - 2018 පෙබරවාරි සිංහල தமிழ் English
2018-03-29 කොළඹ පාරිභෝගික මිල දර්ශකය - 2018 මාර්තු     English
2018-03-29 ශ්‍රී ලංකා ශ්‍රම බල සමීක්ෂණය - 2017 හතරවන කාර්තුව සිංහල தமிழ் English
2018-03-21 ජාතික පාරිභෝගික මිල දර්ශකය - 2018 පෙබරවාරි සිංහල தமிழ் English
2018-03-20 ශ්‍රී ලංකා ජාතික ගිණුම් ඇස්තමේන්තුව - 2017 සිව්වන කාර්තුව හා 2017 සමස්ත වර්ෂය සිංහල தமிழ் English
2018-03-15 නිෂ්පාදකයාගේ මිල දර්ශකය - 2018 ජනවාරි     English
2018-03-14 කාර්මික නිෂ්පාදන දර්ශකය - 2018 ජනවාරි සිංහල தமிழ் English
2018-02-28 කොළඹ පාරිභෝගික මිල දර්ශකය - 2018 පෙබරවාරි     English
2018-02-22 වී සංඛ්‍යාති - 2017 යල කන්නය සිංහල தமிழ் English
2018-02-21 ජාතික පාරිභෝගික මිල දර්ශකය - 2018 ජනවාරි සිංහල தமிழ் English
2018-02-15 නිෂ්පාදකයාගේ මිල දර්ශකය - 2017 දෙසැම්බර්     English
2018-02-08 කාර්මික නිෂ්පාදන දර්ශකය - 2017 දෙසැම්බර් සිංහල தமிழ் English
2018-01-30 කොළඹ පාරිභෝගික මිල දර්ශකය - 2018 ජනවාරි     English
2018-01-22 ජාතික පාරිභෝගික මිල දර්ශකය - 2017 දෙසැම්බර් සිංහල தமிழ் English
2018-01-15 නිෂ්පාදකයාගේ මිල දර්ශකය - 2017 නොවැම්බර්     English
2018-01-11 කාර්මික නිෂ්පාදන දර්ශකය - 2017 නොවැම්බර් සිංහල தமிழ் English
2018-01-03 ශ්‍රම ඉල්ලුම පිළිබඳ සමීක්ෂණය -2017 සිංහල தமிழ் English
2017-12-29 කොළඹ පාරිභෝගික මිල දර්ශකය - 2017 ​දෙසැම්බර්     English
2017-12-22 ජාතික පාරිභෝගික මිල දර්ශකය - නොවැම්බර් 2017 සිංහල தமிழ் English
2017-12-15 ශ්‍රී ලංකා ජාතික ගිණුම් ඇස්තමේන්තුව - 2017 තෙවන කාර්තුව සිංහල தமிழ் English
2017-12-15 නිෂ්පාදකයාගේ මිල දර්ශකය - 2017 ඔක්තෝබර්     English
2017-12-12 කාර්මික නිෂ්පාදන දර්ශකය - 2017 ඔක්තෝබර් සිංහල தமிழ் English
2017-12-04 පරිගණක සාක්ෂරතාව පිළිබඳ සංඛ්‍යාති - 2017 (පළමු මාස හය) සිංහල தமிழ் English
2017-11-30 කොළඹ පාරිභෝගික මිල දර්ශකය - 2017 ​නොවැම්බර්     English
2017-11-21 ජාතික පාරිභෝගික මිල දර්ශකය - 2017 ඔක්තෝබර් සිංහල தமிழ் English
2017-11-15 නිෂ්පාදකයාගේ මිල දර්ශකය - 2017 සැප්තැම්බර්     English
2017-11-10 කාර්මික නිෂ්පාදන දර්ශකය - 2017 සැප්තැම්බර් සිංහල தமிழ் English
2017-10-31 කොළඹ පාරිභෝගික මිල දර්ශකය - 2017 ​ඔක්තෝබර්     English
2017-10-27 ශ්‍රී ලංකාවේ ආර්ථික කටයුතු සිතියම් සංග්‍රහය - 2013/14 සිංහල தமிழ் English
2017-10-19 ආර්ථික සංගණනය 2013/2014 - විධිමත් ඉදිකිරීම්, වෙළඳ හා සේවා අංශය සිංහල தமிழ் English
2017-10-23 ජාතික පාරිභෝගික මිල දර්ශකය - 2017 සැප්තැම්බර් සිංහල தமிழ் English
2017-10-12 ගෘහ ඒකක ආදායම් හා වියදම් සමීක්ෂණය - 2016 සිංහල தமிழ் English
2017-10-16 නිෂ්පාදකයාගේ මිල දර්ශකය - 2017 අගෝස්තු     English
2017-10-12 කාර්මික නිෂ්පාදන දර්ශකය - 2017 අගෝස්තු සිංහල தமிழ் English
2017-09-29 කොළඹ පාරිභෝගික මිල දර්ශකය - 2017 ​සැප්තැම්බර්     English
2017-09-21 ජාතික පාරිභෝගික මිල දර්ශකය - 2017 අගෝස්තු සිංහල தமிழ் English
2017-09-18 ප්‍රජා විද්‍යාත්මක සහ සෞඛ්‍ය සමීක්ෂණය 2016 අවසන් වාර්තාව එළිදැක්වේ සිංහල தமிழ் English
2017-09-15 ශ්‍රී ලංකා ජාතික ගිණුම් ඇස්තමේන්තුව - 2017 දෙවන කාර්තුව සිංහල தமிழ் English
2017-09-15 නිෂ්පාදකයාගේ මිල දර්ශකය - 2017 ජූලි     English
2017-09-11 කාර්මික නිෂ්පාදන දර්ශකය - 2017 ජූලි සිංහල தமிழ் English
2017-08-31 කොළඹ පාරිභෝගික මිල දර්ශකය - 2017 අගෝස්තු     English
2017-08-21 ජාතික පාරිභෝගික මිල දර්ශකය - 2017 ජූලි සිංහල தமிழ் English
2017-08-15 නිෂ්පාදකයාගේ මිල දර්ශකය - 2017 ජුනි     English
2017-08-11 කාර්මික නිෂ්පාදන දර්ශකය - 2017 ජුනි සිංහල தமிழ் English
2017-07-31 කොළඹ පාරිභෝගික මිල දර්ශකය - 2017 ජූලි     English
2017-07-26 "ශ්‍රී ලංකාවේ තිරසර සංවර්ධන අභිමතාර්ථ පිළිබඳ තත්වය - 2017" වාර්තාව සහ වෙබ් අඩවිය දියත් කිරීම සිංහල தமிழ் English
2017-07-21 ජාතික පාරිභෝගික මිල දර්ශකය - 2017 ජුනි සිංහල தமிழ் English
2017-07-19 ගෘහ කාණ්ඩ ආහාර සුරක්ෂිතතාව පිළිබඳ සමීක්ෂණය - 2014 සිංහල தமிழ் English
2017-07-17 නිෂ්පාදකයාගේ මිල දර්ශකය - 2017 මැයි     English
2017-07-12 "Gender Statistics" වෙබ් පිටුව එළිදැක්වීම සිංහල தமிழ் English
2017-07-12 කාර්මික නිෂ්පාදන දර්ශකය - 2017 මැයි සිංහල தமிழ் English
2017-07-03 ශ්‍රම ඉල්ලුම පිළිබඳ සමීක්ෂණය - 2017 සිංහල தமிழ் English
2017-06-30 කොළඹ පාරිභෝගික මිල දර්ශකය - 2017 ජුනි     English
2017-06-21 ජාතික පාරිභෝගික මිල දර්ශකය - 2017 මැයි සිංහල தமிழ் English
2017-06-15 ශ්‍රී ලංකා ජාතික ගිණුම් ඇස්තමේන්තුව - 2017 පළමු කාර්තුව සිංහල தமிழ் English
2017-06-15 නිෂ්පාදකයාගේ මිල දර්ශකය - 2017 අප්‍රේල්     English
2017-06-12 කාර්මික නිෂ්පාදන දර්ශකය - 2017 අප්‍රේල් සිංහල தமிழ் English
2017-05-31 කොළඹ පාරිභෝගික මිල දර්ශකය - 2017 මැයි     English
2017-05-22 ජාතික පාරිභෝගික මිල දර්ශකය - 2017 අප්‍රේල් සිංහල தமிழ் English
2017-05-15 නිෂ්පාදකයාගේ මිල දර්ශකය - 2017 මාර්තු     English
2017-05-09 කාර්මික නිෂ්පාදන දර්ශකය - 2017 මාර්තු සිංහල தமிழ் English
2017-04-26 "Lanka Stat" හා "LankaStatMap" එළිදැක්වීම සිංහල தமிழ் English
2017-04-28 කොළඹ පාරිභෝගික මිල දර්ශකය - 2017 අප්‍රේල්     English
24-04-2017 ශ්‍රී ලංකා ශ්‍රම බල සමීක්ෂණය - 2016 සිංහල தமிழ் English
2017-04-21 ජාතික පාරිභෝගික මිල දර්ශකය - 2017 මාර්තු සිංහල தமிழ் English
2017-04-17 නිෂ්පාදකයාගේ මිල දර්ශකය - 2017 පෙබරවාරි     English
2017-04-07 කාර්මික නිෂ්පාදන දර්ශකය - 2017 පෙබරවාරි සිංහල தமிழ் English
2017-03-31 කොළඹ පාරිභෝගික මිල දර්ශකය - 2017 මාර්තු     English
2017-03-21 ජාතික පාරිභෝගික මිල දර්ශකය - 2017 පෙබරවාරි සිංහල தமிழ் English
2017-03-15 ශ්‍රී ලංකා ජාතික ගිණුම් ඇස්තමේන්තුව - 2016 සිව්වන කාර්තුව හා සමස්ත වර්ෂය සිංහල தமிழ் English
2017-03-15 නිෂ්පාදකයාගේ මිල දර්ශකය - 2017 ජනවාරි     English
2017-03-14 කාර්මික නිෂ්පාදන දර්ශකය - 2017 ජනවාරි සිංහල தமிழ் English
2017-03-08 ශ්‍රී ලංකා ශ්‍රම බල සමීක්ෂණය - 2016 තුන්වන කාර්තුව සිංහල தமிழ் English
2017-02-28 කොළඹ පාරිභෝගික මිල දර්ශකය - 2017 පෙබරවාරි     English
2017-02-21 "ළමා ක්‍රියාකාරකම් සමීක්ෂණය - 2016" සමීක්ෂණ වාර්තාව එළි දැක්වීම සිංහල தமிழ் English
2017-02-21 ජාතික පාරිභෝගික මිල දර්ශකය - 2017 ජනවාරි සිංහල தமிழ் English
2017-02-17 රාජ්‍ය හා අර්ධ රාජ්‍ය සේවා නියුක්තිය පිළිබද සංගණනය - 2016 සිංහල தமிழ் English
2017-02-14 කාර්මික නිෂ්පාදන දර්ශකය - 2016 දෙසැම්බර් සිංහල தமிழ் English
2017-02-03 නිෂ්පාදකයාගේ මිල දර්ශකය - 2016 සිව්වන කාර්තුව     English
2017-01-31 කොළඹ පාරිභෝගික මිල දර්ශකය - 2017 ජනවාරි     English
2017-01-23 ජාතික පාරිභෝගික මිල දර්ශකය - 2016 දෙසැම්බර් සිංහල தமிழ் English
2017-01-16 කාර්මික නිෂ්පාදන දර්ශකය - 2016 නොවැම්බර් සිංහල தமிழ் English
2016-12-30 කොළඹ පාරිභෝගික මිල දර්ශකය - 2016 දෙසැම්බර්     English
2016-12-21 ජාතික පාරිභෝගික මිල දර්ශකය - 2016 නොවැම්බර් සිංහල தமிழ் English
2016-12-16 කාර්මික නිෂ්පාදන දර්ශකය - 2016 ඔක්තොම්බර් සිංහල தமிழ் English
2016-12-15 ශ්‍රී ලංකා ජාතික ගිණුම් ඇස්තමේන්තුව - 2016 තෙවන කාර්තුව සිංහල தமிழ் English
2016-11-30 කොළඹ පාරිභෝගික මිල දර්ශකය - 2016 නොවැම්බර්     English
2016-11-28 ටැබ්ලට් පරිගණක ආශ්‍රයෙන් සමීක්ෂණ තොරතුරු රැස්කිරීමේ ක්‍රමය ආරම්භ කිරීම සිංහල தமிழ் English
2016-11-21 ජාතික පාරිභෝගික මිල දර්ශකය - 2016 ඔක්තොම්බර් සිංහල தமிழ் English
2016-11-17 රාජ්‍ය හා අර්ධ රාජ්‍ය සේවා නියුක්තිය පිළිබද සංගණනය - 2016 සිංහල தமிழ் English
2016-11-15 රාජ්‍ය හා අර්ධ රාජ්‍ය සේවා නියුක්තිය පිළිබද සංගණනය - 2016 සිංහල தமிழ் English
2016-11-09 රාජ්‍ය හා අර්ධ රාජ්‍ය සේවා නියුක්තිය පිළිබද සංගණනය - 2016 සිංහල தமிழ் English
2016-11-04 නිෂ්පාදකයාගේ මිල දර්ශකය - 2016 තෙවන කාර්තුව     English
2016-10-31 කොළඹ පාරිභෝගික මිල දර්ශකය - 2016 ඔක්තොම්බර්     English
2016-10-17 උපත්, මරණ හා විවාහ - 2015     English
2016-10-21 ජාතික පාරිභෝගික මිල දර්ශකය - 2016 සැප්තැම්බර් සිංහල தமிழ் English
2016-09-30 කොළඹ පාරිභෝගික මිල දර්ශකය - 2016 සැප්තැම්බර්     English
2016-09-28 පරිගණක සාක්ෂරතා සමීක්ෂණය - 2015 (වාර්ෂික) සිංහල தமிழ் English
2016-09-21 ජාතික පාරිභෝගික මිල දර්ශකය - 2016 අගෝස්තු සිංහල தமிழ் English
2016-06-15 ශ්‍රී ලංකා ජාතික ගිණුම් ඇස්තමේන්තුව - 2016 දෙවන කාර්තුව සිංහල தமிழ் English
2016-09-02 කාර්මික නිෂ්පාදන දර්ශකය - 2016 දෙවන කාර්තුව සිංහල தமிழ் English
2016-09-01 කොළඹ පාරිභෝගික මිල දර්ශකය - 2016 අගෝස්තු     English
2016-08-22 ජාතික පාරිභෝගික මිල දර්ශකය - 2016 ජූලි සිංහල தமிழ் English
2016-08-05 නිෂ්පාදකයාගේ මිල දර්ශකය - 2016 දෙවන කාර්තුව     English
2016-07-29 කොළඹ පාරිභෝගික මිල දර්ශකය - 2016 ජූලි     English
2016-07-21 ජාතික පාරිභෝගික මිල දර්ශකය - 2016 ජුනි සිංහල தமிழ் English
2016-07-05 ස්වයං ප්‍රකාශිත සෞඛ්‍ය පිළිබඳ ජාතික සමීක්‍ෂණය - 2014 සිංහල தமிழ் English
2016-06-30 කොළඹ පාරිභෝගික මිල දර්ශකය - 2016 ජුනි     English
2016-06-29 කාර්මික නිෂ්පාදන දර්ශකය - 2016 පළමු කාර්තුව සිංහල தமிழ் English
2016-06-24 ශ්‍රී ලාංකික ජන ජනගහනයේ ආයු අපේක්ෂාව ගණනය කිරීම සිංහල தமிழ் English
2016-06-21 ජාතික පාරිභෝගික මිල දර්ශකය - 2016 මැයි සිංහල தமிழ் English
2016-06-15 ශ්‍රී ලංකා ජාතික ගිණුම් ඇස්තමේන්තුව - 2016 පළමු කාර්තුව සිංහල தமிழ English
2016-05-31 කොළඹ පාරිභෝගික මිල දර්ශකය - 2016 මැයි     English
2016-05-23 ජාතික පාරිභෝගික මිල දර්ශකය - 2016 අප්‍රේල් සිංහල தமிழ் English
2016-05-06 නිෂ්පාදකයාගේ මිල දර්ශකය - 2016 පළමු කාර්තුව සිංහල   English
2016-04-29 කොළඹ පාරිභෝගික මිල දර්ශකය - 2016 අප්‍රේල්     English
2016-04-28 පරිගණක ආශ්‍රිත සම්මුඛ පරීක්ෂණ ක්‍රමය මගීන් නිල සංඛ්‍යාති පිළියෙළ කිරීම සිංහල   English
2016-04-22 ජාතික පාරිභෝගික මිල දර්ශකය - 2016 මාර්තු සිංහල தமிழ் English
2016-03-31 කොළඹ පාරිභෝගික මිල දර්ශකය - 2016 මාර්තු     English
2016-03-29 ශ්‍රී ලංකා ශ්‍රමබල සමීක්ෂණය - 2015 සිව්වන කාර්තුව සිංහල தமிழ் English
2016-03-24 ට්විටර් ගිණුම් මගීන් යාවත්කාලීන කරන ලද සංඛ්‍යාති සිංහල தமிழ் English
2016-03-21 ජාතික පාරිභෝගික මිල දර්ශකය - 2016 පෙබරවාරි සිංහල தமிழ் English
2016-03-15 ශ්‍රී ලංකා ජාතික ගිණුම් ඇස්තමේන්තුව - 2015 වාර්ෂික(පදනම් වර්ෂය 2010) සිංහල தமிழ English
2016-02-29 කොළඹ පාරිභෝගික මිල දර්ශකය - 2016 පෙබරවාරි     English
2016-02-23 ජාතික පාරිභෝගික මිල දර්ශකය - 2016 ජනවාරි සිංහල தமிழ் English
2016-02-05 නිෂ්පාදකයාගේ මිල දර්ශකය - 2015 සිව්වන කාර්තුව සිංහල   English
2016-01-29 කොළඹ පාරිභෝගික මිල දර්ශකය - 2016 ජනවාරි     English
2016-01-26 ප්‍රධාන ගෘහ ඒකක සමීක්ෂණ හතරක ක්ෂේත්‍ර රාජකාරි ආරම්භ කිරීම සිංහල தமிழ் English
2016-01-21 ජාතික පාරිභෝගික මිල දර්ශකය - 2015 දෙසැම්බර් සිංහල தமிழ் English
2015-12-31 කොළඹ පාරිභෝගික මිල දර්ශකය - 2015 දෙසැම්බර්     English
2015-12-22 ශ්‍රී ලංකා ශ්‍රමබල සමීක්ෂණ වාර්තාව - 2015 තුන්වන කාර්තුව සිංහල தமிழ் English
2015-12-21 ජාතික පාරිභෝගික මිල දර්ශකය - 2015 නොවැම්බර් සිංහල தமிழ் English
2015-12-15 ශ්‍රී ලංකා ජාතික ගිණුම් ඇස්තමේන්තුව - 2015 තෙවන කාර්තුව (පදනම් වර්ෂය 2010) සිංහල தமிழ English
2015-12-10 පරිගණක සාක්ෂරතා සමීක්ෂණය - 2015 (පළමු මාස හය) සිංහල தமிழ English
2015-12-30 කොළඹ පාරිභෝගික මිල දර්ශකය - 2015 නොවැම්බර්     English
2015-12-23 ජාතික පාරිභෝගික මිල දර්ශකය සිංහල தமிழ் English
2015-12-30 කෘෂිකර්මාන්තය පිළිබඳ මූලික තොතරතුරු - ආර්ථික සංගණනය සිංහල தமிழ்  
2015-12-14 කර්මාන්ත, වෙළඳ හා සේවා අංශ වල මූලික දර්ශකාංක සිංහල   English

Copyright @ Department of Census and Statistics
P O Box 563, Colombo, Sri Lanka - Telephone: +94 112147000 - Email:information@statistics.gov.lk