අවසන් වරට යාවත්කාලීන කිරීම:    Wednesday, April 22, 2015

දරිද්‍රතාව

ජනලේඛන හා සංඛාලේඛන දෙපාර්තමේන්තුව 1980/81 වර්ෂයේ සිට සාමාන්‍යයෙන් වසර 5 කට වරක් සම්පුර්ණ වර්ෂයක් හෝ අනුයාත මාස 12 ක කාලයක් පුරා පවත්වන ගෘහ ඒකක ආදායම් වියදම් සමීක්‍ෂණය ශ්‍රී ලංකාවේ දරිද්‍රතා දර්ශක ගණනය කිරීමේදී ප්‍රධානතම දත්ත ප්‍රභවය වේ.

නියදි සමීක්‍ෂණ අංශය : දුරකතන: + 94 11 2147458, විද්‍යුත් තැපැල්: sample.survey@statistics.gov.lk

 

Copyright @ Department of Census and Statistics
P O Box 563, Colombo, Sri Lanka - Telephone: +94 112147000 - Email:information@statistics.gov.lk