අවසන් වරට යාවත්කාලීන කිරීම:    Wednesday, April 22, 2015

ජාතික ගිණුම්

ජාතික ගිණුම් ඇස්තමේන්තු සකස් කිරීම ජනලේඛන හා සංඛාලේඛන දෙපාර්තමේන්තුවේ ජාතික ගිණූම් අංශය හා ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව මගින් සිදු කරනු ලැබූ අතර 2007 වසරේ මුල් කාර්තුවේ සිට එම කාර්යය ජනලේඛන හා සංඛාලේඛන දෙපාර්තමේන්තුවට නිල වශයෙන් පවරා ඇත.

ජාතික ගිණුම් සකස් කිරීම එක්සත් ජාතීන්ගේ නිර්දේශය අනුව සිදු කරනු ලැබේ.

ජාතික ගිණුම් අංශය : දුරකතන: + 94 11 2147067, විද්‍යුත් තැපැල්: national.accounts@statistics.gov.lk

 

Copyright @ Department of Census and Statistics
P O Box 563, Colombo, Sri Lanka - Telephone: +94 112147000 - Email:information@statistics.gov.lk