රාජ්‍ය සහ අර්ධ රාජ්‍ය අංශයේ සේවා නියුක්තිය පිළිබඳ සංගණනය 2016

රාජ්‍ය හා අර්ධ රාජ්‍ය අංශයේ සේවා නියුක්තිය පිළිබද සංගණනය 2016 නොවැම්බර් මස 17 වැනි දින පෙ.ව 9.30 සිට පෙ.ව 11.30 දක්වා වූ කාලය තුල මුළු දිවයිනම ආවරණය කරමින් සිදු කිරීමට ජනලේඛන හා සංඛ්‍යාලේඛන දෙපාර්තමේන්තුව සැලසුම් කර ඇත. ඒ අනුව සංගණන දිනය වන විට රාජ්‍ය හා අර්ධ රාජ්‍ය අංශයේ ස්ථිර, තාවකාලික, අනියම්, ආදේශක හා කොන්ත්‍රාත් පදනම මත සේවය කරන සියළුම සේවා නියුක්තිකයන් ගණන් ගැනීම සිදු කරනු ලබන අතර එම සේවා නියුක්තිකයන් පිලිබදව ප්‍රජා විද්‍යාත්මක සමාජීය සහ ආර්ථික තොරතුරු එක් රැස් කෙරේ. මීට අමතරව මෙම සංගණනයට සමගාමීව රාජ්‍ය හා අර්ධ රාජ්‍ය අංශයේ තෝරාගත් ආයතන වත්කම් පිළිබඳව සංගණනයක් ද සිදු කෙරේ. රාජ්‍ය හා අර්ධ රාජ්‍ය සේවයේ ගුණාත්මකභාවය හා ඵලදායිතාවය වර්ධනය කර ගැනීමටත් රටේ ඉදිරි සැළසුම් සකස්කිරීම සදහාත් මෙම සංගණනයෙන් ලබා ගන්නා තොරතුරු උපකාරී වේ .

මෙම සංගණනයට අදාළ සියලු ලේඛන මෙම වෙබ් පිටුවට පිවිසීමෙන් ලබා ගත හැකි අතර සංගණන ප්‍රශ්නාවලිය සම්පූර්ණ කිරීම සඳහා අවශ්‍ය තොරතුරු හා උපදෙස් විඩියෝ දර්ශන මඟින් නැරඹීමේ පහසුකම් ද මෙම වෙබ් පිටුවට ඇතුලත් කොට ඇත .

ජනලේඛන හා සංඛ්‍යාලේඛන දෙපාර්තමේන්තුව විසින් 11 වන වරට පවත්වනු ලබන මෙම සංගණනයට රාජ්‍ය හා අර්ධ රාජ්‍ය අංශයේ සේවා නියුක්තිකයකු වශයෙන් ඔබගේ නිවැරදි දත්ත නියමිත කාලය තුල සපයා දීමෙන් මෙම ජාතික කර්තව්ය සාර්ථක කර ගැනීමටත්, එමගින් රටේ ඉදිරි අනාගතය වඩාත් ඵලදායි ලෙස හා සාර්ථකව සැලසුම් කිරීමට ඔබගේ වටිනා සහාය ලබා දෙන ලෙසත් ජනලේඛන හා සංඛ්‍යාලේඛන දෙපාර්තමේන්තුව කාරුණිකව ඉල්ලා සිටී.


මෙවර සංගණනයේ විශේෂත්වයන්

 • සේවා නියුක්තියට සමගාමීව රාජ්‍ය සහ අර්ධ රාජ්‍ය අංශයේ ආයතනික වත්කම් පිළිබඳව ද තොරතුරු රැස් කිරීම
 • රාජ්‍ය සහ අර්ධ රාජ්‍ය අංශයේ සෑම සේවා නියුක්තිකයකු විසින්ම 2016 නොවැම්බර් මස 17 වැනි දින පෙ.ව. 9.30 සිට පෙ.ව. 11.30 දක්වා වන නිශ්චිත කාල සීමාව තුළ සංගණන ප්‍රශ්නාවලියක් සම්පූර්ණ කිරීම.
 • සංගණනයට ප්‍රථම රාජ්‍ය සහ අර්ධ රාජ්‍ය අංශයේ ආයතන පූර්ණ ලැයිස්තුගත කිරීමක් සිදුකිරීම.
 • අර්ධ රාජ්‍ය අංශයට අයත් වතුවල සේවය කරන වතු ක්ෂේත්‍ර කම්කරුවන් ද මුල්වරට සංගණනය සඳහා සහභාගි කර ගැනීම.
පුවත් සහ විශේෂ නිවේදන » 

සේවා නියුක්තිය පිළිබඳ තොරතුරු

සංගණනයට සම්බන්ධ වන සේවා නියුක්තිකයන් සඳහා ලබාදෙන ප්‍රශ්නාවලිය, උපදෙස් හා කේත ලැයිස්තුව මනාව පරිශීලනය කර දැනුවත් වීම වැදගත් වේ. මෙම සංගණනයේදී රාජ්‍ය/අර්ධ රාජ්‍ය අංශයේ එක් සේවා නියුක්තිකයකු සම්පූර්ණ කළ යුත්තේ එක් ප්‍රශ්නාවලියක් පමණි.

 • ‍ප්‍රශ්නාවලිය (Emp - 1)  » 
 • ප්‍රශ්නාවලිය සම්පූර්ණ කිරීම සඳහා උපදෙස් (IM-Emp 1)  » 
 • කේත ලැයිස්තුව (CL)  » 

  සංගණන නියෝගය 

  සංගණනය මඟින් ආවරණය වන්නේ කවුරුන් ද ...? 

ඔබ සූදානම් ද?

සංගණන ප්‍රශ්නාවලිය සම්පූර්ණ කිරීම සඳහා

 • ජාතික හැඳුනුම්පත් අංකය
 • වාර්ෂික නිවාඩු විස්තර
 • 2015 වර්ෂයේ ඔබ ලබාගත් නිවාඩු විස්තර
 • පසුගිය මාසයේ ඔබ ලබාගත් වැටුප සම්බන්ධ තොරතුරු
 • ඔබ රාජ්‍ය / අර්ධ රාජ්‍ය සේවයට පත්වූ මුල් දිනය

පිළිබඳ සංගණන දිනට ‍පෙර දැනුවත් වන්න.

කේත පිළිබඳ දැනුවත් ද?

ප්‍රශ්නාවලිය සම්පූර්ණ කිරීමට අවශ්‍ය කේත පිළිබඳ අවබෝධයක් ලබාගැනීම ප්‍රශ්නාවලිය සම්පූර්ණ කිරීම සඳහා පහසුවක් වනු ඇත

අවශ්‍ය කේත » 

මෙම සංගණනයේදී සේවා නියුක්තියට සමගාමීව රාජ්‍ය සහ අර්ධ රාජ්‍ය අංශයේ ආයතන සතු ගොඩනැගිලි මෙන්ම ඒ එක් එක් ආයතනය මගින් බදු හෝ කුලී පදනම මත ලබාගෙන ඇති ගොඩනැගිලි, ඉඩම්, වාහන සහ ආයතනය සතු තෝරාගත් ඇතැම් කාර්යාලයීය උපකරණ හා උපාංග පිළිබඳව තොරතුරු රැස් කෙරේ.

භාවිතා වන ලේඛන

ශ්‍රව්‍ය දෘෂ්‍ය උපදෙස්  » 

සංගණනයේදී භාවිතා වන ලේඛන

සේවා නියුක්තිය

ප්‍රශ්නාවලිය

සාරාංශ ලේඛන

අනෙකුත් ලේඛන

ආයතනික වත්කම්

රාජ්‍ය සහ අර්ධ රාජ්‍ය අංශයේ සේවා නියුක්තිය පිළිබඳ සංගණනය 2016

සියළුම රාජ්‍ය හා අර්ධ රාජ්‍ය ආයතනවල සේවයේ නියුතු සේවා නියුක්තිකයන් විසින්
2016 නොවැම්බර් මස 17 දින පෙ.ව. 9.30 – 11.30
අතර කාලයේදී දීප ව්‍යාප්තව සංගණනය සදහා සම්බන්ධ වේ.